Trang chủ > Lĩnh vực khác

Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen mã hóa tiểu phần Nuclear factor-YC ở cây sắn (Manihot esculenta)

Tác giả
Chu Đức Hà, Nguyễn Đức Anh, Hoàng Thị Thao, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, Chu Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Xuân Hội

Tóm tắt

Nhân tố phiên mã Nuclear factor-Y (NF-Y) được cấu tạo bởi 3 tiểu phần NF-YA, NF-YB và NF-YC, là nhóm protein điều hòa tham gia vào nhiều quá trình quan trọng ở thực vật . Trong nghiên cứu này, tiểu phần NF-YC đã được phân tích ở cây sắn (Manihot esculenta) dựa trên các phân tích tin sinh học . Kết quả đã xác định được 14 gen mã hóa NF-YC ở genome cây  sắn , đặt tên là MeNF-YC. Phân tích cấu trúc cho thấy, phần lớn các gen MeNF-YC chỉ có một exon, tương tự như ghi nhận ở các loài thực vật khác. 

Đánh giá dữ liệu transcriptome của họ MeNF-YC đã chứng minh phần lớn các gen thành viên có biểu hiện ở ít nhất một mô cơ quan, bộ phận trên cây sắn trong điều kiện thường. Đặc biệt, MeNF-YC05 được xác định là gen có biểu hiện mạnh ở nhiều vị trí nhất (ở cả mô phân sinh đỉnh chồi, mô  phân sinh chóp rễ, tổ chức phát sinh phôi cấu tạo soma và củ). Những kết quả này đã cung cấp các dữ liệu một cách toàn diện về họ gen mã hóa tiểu phần NF-YC ở sắn , từ đó cung cấp gen ứng viên cho nghiên cứu chức năng tiếp theo nhằm nâng cao tính chống chịu bất lợi ở cây sắn .

Tác giả: 

Chu Đức Hà, Nguyễn Đức Anh, Hoàng Thị Thao, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, Chu Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Xuân Hội
Lượt xem : 610
Lượt xem trong ngày : 1