Trang chủ > Lĩnh vực khác

Mô hình hóa và mô phỏng bộ biến tần kiểu ma trận trực tiếp chuyển ba pha thành 1 pha sử dụng Matlab simulink

Tác giả
Nguyễn Hữu Chân Thành

Tóm tắt

Bài báo trình bày mô hình hóa toán học bộ biến tần trực tiếp ba pha sang một pha, sau đó mô phỏng sử dụng môi trường Matlab simulink.

Tác giả: 

Nguyễn Hữu Chân Thành
Lượt xem : 5597
Lượt xem trong ngày : 2